مرکز آموزش عالی آزاد تخصصی مدیریت
مجری دوره های آزاد تخصصی مدیریت ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر علی تقی پور ظهیر- گروه مدیریت آموزشی

 دکتر علی تقی پور ظهیر

taghipoor2@yahoo.com

1.      سوابق تحصیلی

-        کارشناسی ارشد در رشته تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

-        دکترای در رشته برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزش عالی از دانشگاه ایندیانا (آمریکا)

2.      سوابق آموزشی

-        تدریس در دانشگاههای ابوریحان (سابق) دانشگاه علامه طباطبایی ا سال 51-1350 تا 1388

-        تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب به صورت حق التدریس از سال 63 الی 76

-        تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات به صورت نیمه وقت از سال 77 تاکنون

3.      سوابق اجرایی

-        رئیس اداره آموزشی دانشگاه ابوریحان (سابق) سال 1351

-        معاون آموزشی دانشکده مکاتبه ای دانشگاه ابوریحان (سابق) سال 51 الی 1355

-        رئیس دانشکده مکاتبه ای دانشگاه ابوریحان (سابق) دانسگاه علامه کنونی سالل 1355 الی 1359

4.      عضویت

-        عضو انجمن تحقیقات مدیریت آموزشی و تربیتی (فا، دلتا، کاپا، Kappa، Delta، Phi)

-        عضو انجمن تعلیم و تربیت ایرانی

-        عضو ASCD (انجمن برنامه ریزی درسی آمریکا)

-        عضو انجمن پژوهش های آموزش و پرورش (ایران)

-        عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

-        عضو انجمن آموزش عالی ایران

-        عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (وزارت علوم و تحقیقات)

-        عضو هیات تحریریه فصلنامه دانش و پژوهش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

-        عضو هیات هیات تحریریه فصلنامه نوآوریهای آموزش و پرورش (وزارت آموزش و پرورش)

-        عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم انسانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

5.      تالیفات

کتاب: 9 عنوان

مقالات: بیش از 32 مقاله چاپ شده در مجلات تخصصی

(عناوین کتاب ها، مقالات پیوست است)

6.      تحقیقات

-        برنامه ریزی بلندمدت توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ سفارش دانشگاه سیستان و بلوچستان مجری (68 الی 72)

-        بررسی نظام آموزشی دانشگاه های کشور و مقایسه آن با نظام آموزش واحدی (سفارش وزارت علوم و تحقیقات) مجری 72 الی 74

-        طرحی تحقیقی بررسی شاخص های عملکردی اعضای هیات علمی دانشگاههای طباطبایی همکار اصلی طرح سال 1380

الف) تالیفات

1.      تالیف کتاب دانستنیهای نوین در آموزش و پرورش، ناشر تهران (تبریز) با همکاری محمود نجابی

2.      تالیف کتاب فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات اباصلت

3.      تالیف کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش، انتشارات دانشگاه پیام نور

4.      تالیف کتاب برنامه ریزی بلند مدت آموزش عالی، ترجمه و دیگران، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی (سابق)

5.      تالیف کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی، انتشارات آگاه (چاپ سی و پنجم، بهار 1390)

6.      تالیف کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش، انتشارات آگاه (ویراست دوم، چاپ نهم) 1390

7.      ترجمه کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی، انتشارات آگاه (ویراست دوم، چاپ هشتم)

8.      تالیف کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم، انتشارات آگاه، چاپ دوم، پائیز 1389

9.      تالیف کتاب برنامه ریزی آموزشی (نظریه ها، روش ها و فنون)، زیر چاپ

ب) بخشی از مقالات

1. ترجمه مقاله گزارش تحقیقی نظریات روسای دانشگاهها درباره رسالت و هدفهای دانشگاه، مجله پژوهشکده (بررسی های فرهنگ و توسعه، شماره اول، تابستان 1358) پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران

2. ترجمه مقاله پاسخگویی و حساب پس دهی در آموزش و پرورش، مجله پژوهشکده (بررسی های فرهنگ و توسعه، شماره دوم، بهار 1358) پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران

3. مقاله دیسپلینها و محتوای برنامه درسی، فصلنامه تعلیم و تربیت

4. مقاله تحلیلی از روند تحقیقات درباره فرآیند مدیریت و رهبری، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 3 دوره جدید

5. مقاله رسالت دانشگاهها و نقش مدیریت آموزش عالی در جهان امروز، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 12، بهار 1370

6. مقاله نقش دانشگاه در توسعه، مجموعه مقالات کنفرانس، نقش تحقیقات در برنامه ریزی توسعه دانشگاه علامه طباطبایی، 1371

7. مقاله برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش، فصلنامه مطالعات و مدیریت، شماره 5، بهار 1371

8. مقاله آموزش اخلاق در دبستان، مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دوره ابتدائی، تابستان 1371

9. مقاله نظام برنامه ریزی توسعه آموزش عالی/دانشگاه، فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 3، پائیز 1372

10. مقاله تحلیلی از برنامه ریزی زندگی حرفه ای (ارتقاء شغلی)، فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 3، پائیز 1372

11. مقاله برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، فصلنامه هماهنگ (هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای) شماره 38 مرداد 1375

12. مقاله ارتقای کیفیت دانشگاه، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 1، بهار و تابستان 1375

13. مقاله برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد و بهره وری در سازمان های آموزشی، مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 16 زمستان 1376

14. مقاله تحلیلی از موانع تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش، مجموعه مقالات تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزش، تیرماه 1379

15. مقاله جایگاه دیسیپلینها در برنامه درسی، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال چهارم، شماره دوم، شماره مسلسل 7، پائیز 1377

16. مقاله برنامه ریزی آموزش و بالنده سازی مدیران آموزشی.

17. مقاله پژوهشی ارائه الگویی برای استفاده بهینه مدیران مقطع راهنمائی شهر تهران از مدیریت زمان، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شماره 61، تابستان 1383، با مشارکت دکتر ناصر جواهری زاده

18. مقاله پژوهشی تحلیل برنامه ریزی توسعه آموزش فنی و حرفه ای در کشور به منظور ارائه الگوی مناسب، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، شماره 62، پائیز 1383، با مشارکت دکتر انسیه زاهدی

19. مقاله پژوهشی ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در نظام مدیریت دانشگاهی، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، شماره 67، زمستان 1384، با مشارکت دکتر اصغر شریفی

20. مقاله پژوهشی تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر تهران و ارائه ارگوی مناسب جهت کاربرد آن، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، شماره 7، پائیز 1385، با مشارکت دکتر نازیلا سادات ناصری

21. مقاله پژوهشی بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به منظور ارائه چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، با مشارکت دکتر رمضان جهانیان، زیر چاپ

22. مقاله پژوهشی مطالعه تطبیقی هیاتهای امناء در جهان به منظور ارائه چارچوب مناسب برای نظام آموزش عالی، زیر چاپ با مشارکت دکتر پری نازبنی سی

23. تالیف و ترجمه مقاله ارزشیابی از یک دوره یا برنامه آموزشی با رویکردی بر الگوی استیک، زیر چاپ

24. مقاله پژوهشی ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی، فصلنامه اقتصاد و مدیریت با مشارکت دکتر طیبه صفایی

25. مقاله پژوهشی ریشه های توسعه نیافتگی در نظام آموزش و پرورش و ارائه مدلی جهت توسعه آن، فصلنامه تخصصی پژوهش های تربیتی بهار 86 با مشارکت دکتر فرشیده ضامنی

26. مقاله تحلیلی ضرورت کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی بهار 86

27. تالیف مقاله ارزیابی عملکرد روزانه مدلی برای رتبه بندی و اعتبار سنجی دانشگاهها، مجموعه مقالات همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی 87

28. تالیف مقاله تحلیلیبر برنامه ریزی درسی آموزش عالی (رویکرد فلسفی)، مجموعه مقالات نهمین همایش برنامه درسی آموزش عالی 88

29. مقاله پژوهشی بررسی وضعیت اعزام دانشجو به خارج و ارائه چارچوب ادراکی مناسب، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، بهار 1388 با مشارکت دکتر رشید ذولفقاری

30. مقاله پژوهشی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیات علمی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی با همکاری دکتر اختر جمالی و دکتر مسلم صالحی تابستان 1388

31. مقاله پژوهشی بررسی مواضع بکارگیری فناوری اطلاعات در ارتباطات در آموزش و پرورش و ارائه الگو، فصلنامه نوآوری های آموزشی پائیز 1388 با مشارکت دکتر رکسانا نصیری

ج) تحقیقات

1. طرح تحقیقی برنامه ریزی آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان (برنامه ریزی بلندمدت توسعه دانشگاه)، مجری طرح سال 68 الی 72

2. بررسی نظام آموزش فعلی دانشگاه های کشور و مقایسه آن با نظام آموزش واحدی، مجری طرح سال 73 الی 74

3. طرح تحققی بررسی شاخص های عملکردی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، همکار اصلی، طرح سال 80

 

A.   Personal information Name: Ali             surname: Taghipoor-zahir Date of Birth: 24/05/1934 Marital status: Married

B.   Educational Background

-         M.S., Education, Tehran university 1969

-         Ph.D., Education (Major: curriculum, minors: (a) Higher Ed. (b) public Administration)

C.   University teaching Years of teaching: 40

-         Courses taught: philosophy of Education, foundation of educational planning, introduction to the educational & curriculum planning

-         Basic theories of Educational planning

-         Management Human Resources & planning

-         Human Development planning

-         Management Information systems

-         Educational planning for National & Regional Development.

-         Supervising thesis.

-          Major professor of about 80 masters and over 12 doctoral dissertations.

D.   Publications (all in Farsi language, all of them university texts)

Books

1.     Foundation & principles of Education (9th ed)

2.     Philosophy of Education (co. author)

3.     Basic principles of curriculum and Instruction by Ralph W. Tyler, (Persian translation), (8 th edition)

4.     Basic principles of Education (24th impression)

5.     Introduction to the Educational & curriculum planning (35 th edition)

6.     Long term planning for Higher Education (co-anthor)

7.     Curriculum planning for Elementary school in the third millennium (2 th ed)

8.     Educational planning: theories, principles & Techniques (under press coming up)

Articles

1.     Accountability in Education

2.     An Analysis of Research Trends in management & Leadership.

3.     Human Resource Planning (Improvement Personnel Function & Productivity)

4.     The mission and Roles of the university in contemporary world.

5.     Planning for human Resource Development, A practical guide.

6.     Roles of universities in National & Regional Development.

7.     Strategic planning in Education

8.     The process of planning for Higher Education Development.

9.     An analysis of the careers planning

10.            University Quality promotion: A systems Approach.

11.            Disciplines and school curricular

12.            An analysis of Resistance to change in Education innovations

13.            Over 33 articles

E.   Membership

1.     Member: Phi Delta Kappa since 1993

2.     Member: Iranian Education Association 1989

3.     Member: ASCD since 1987

4.     Member: Higher Education Association

5.     Member: Iran curriculum studies Association

F.    Present position -Associ-professor (candid for full professor), department of Educational administration & curriculum and Educational planning, college of psychology and Education, Allameh Tabatabaee university, Tehran. -Department of Educational Administration, Science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN. E-mail address: taghipoor2@yahoo.com


    بازگشت به صفحه اعضاء هیئت علمی دانشکده