شوک آینده و آموزش عالی
آینده پژوهی در آموزش عالی
گروه مدیریت آموزشیمدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دکتر پریوش جعفری
مشاهده رزومه
تلفن
فاکس
آدرس پست الکترونیک
edumanagement@srbiau.ac.ir
ارتباط با مدیر
سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
 

ردیف

عنوان دروس اصلی

واحد

دروس پیش نیاز

1

اصول مدیریت آموزشی

3

مقدمات واصول مدیریت

2

اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی

2

مقدمات برنامه ریزی آموزشی

3

مدیریت نیروی انسانی

3

تئوریهای سازمانی و مدیریت

4

رفتار وروابط انسانی در سازمانهای آموزشی

2

تئوریهای سازمانی و مدیریت

5

تئوریهای سازمانی و مدیریت

3

اصول مدیریت آموزشی

6

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

3

روشها و فنون تدریس

7

تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن درآموزش

2

تئوریهای سازمانی و مدیریت

8

آمار استنباطی و کاربرد آن در آموزش

3

تئوریهای سازمانی و مدیریت

9

روش تحقیق در مدیریت آموزشی

3

آمار استنباطی و کاربرد آن در آموزش

-

بودجه بندی و مدیریت مالی

2

-

 

پایان نامه

6

-

جمع کل واحد ها

32

 مدیر گروه مقطع دکتری مدیریت آموزشی

دکتر نادرقلی قورچیان
مشاهده رزومه 
تلفن
فاکس
آدرس پست الکترونیکی
edumanagement.doc@srbiau.ac.ir

ارتباط با مدیر


***************************************************************************

معرفی فصلنامه های رشته مدیریت آموزشی

 
 

  
تماس با ماگروه مدیریت آموزشی
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مجید صادقی
 ترجمه یک مطالعه موردی : بررسی استفاده معلمان کشور مالزی از رایانه در آموزش زبان انگلیسی
 خبر نامه الکترونیکی شماره دوم انجمن مدیریت آموزشی ایران
 خبر نامه الکترونیکی شماره سوم انجمن مدیریت آموزشی ایران
 خبر نامه الکترونیکی شماره چهارم انجمن مدیریت آموزشی ایران
 خبر نامه الکترونیکی شماره پنجم انجمن مدیریت آموزشی ایران
 خبر نامه الکترونیکی شماره ششم انجمن مدیریت آموزشی ایران
 خبر نامه الکترونیکی شماره هفتم انجمن مدیریت آموزشی ایران
 طرح اجرایی "احصاء و استاندارد سازی فرایند انجام کار" در دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم وتحقیقات تهران
 چکیده انگلیسی مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آموزش های مجازی کارکنان سازمان بهزیستی کشور