مدیریت آموزش عالی
گروه مدیریت آموزشی
 
   

ردیف

عنوان دروس اصلی

واحد

دروس پیش نیاز

1

اصول مدیریت آموزشی

3

مقدمات واصول مدیریت

2

اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی

2

مقدمات برنامه ریزی آموزشی

3

مدیریت نیروی انسانی

3

تئوریهای سازمانی و مدیریت

4

رفتار وروابط انسانی در سازمانهای آموزشی

2

تئوریهای سازمانی و مدیریت

5

تئوریهای سازمانی و مدیریت

3

اصول مدیریت آموزشی

6

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

3

روشها و فنون تدریس

7

تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن درآموزش

2

تئوریهای سازمانی و مدیریت

8

آمار استنباطی و کاربرد آن در آموزش

3

تئوریهای سازمانی و مدیریت

9

روش تحقیق در مدیریت آموزشی

3

آمار استنباطی و کاربرد آن در آموزش

-

بودجه بندی و مدیریت مالی

2

-

 

پایان نامه

6

-

جمع کل واحد ها

32

 

  

***************************************************************************

معرفی فصلنامه های رشته مدیریت آموزشی
     
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
فصلنامه تحقیقات مدیریت  آموزشی
فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش
فصلنامه نوآوری های  آموزشی
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها - فصلنامه انجمن مدیریت آموزشی ایران


مرکز تدریس برتر دانشگاه واترلو

             

   
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مجید صادقی
 طرح اجرایی "احصاء و استاندارد سازی فرایند انجام کار" در دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم وتحقیقات تهران
 چکیده انگلیسی مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آموزش های مجازی کارکنان سازمان بهزیستی کشور
 مقاله : آموزش عالی و تحقق آرمان خویشاوندی حرفه ای بعنوان سبک زندگی علمی و دانشگاهی
 مقاله : چارچوب آرمان ها و واقعیت های آموزش عالی در ترسیم سبک زندگی