شوک آینده و مدیریت آموزش عالی
آینده پژوهی در آموزش عالی